6 مهر 1396, 13:08

سامانه مدیریت قراردادهای عمرانی آیریس

سه مزیت برتر :

 • تحت وب بودن سامانه جهت دسترسی سریع و بدون محدودیت به اطلاعات
 • ساماندهی و استقرار کلیه اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادها در یک پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم وابستگی به اشخاص در هنگام نیاز به اطلاعات
 • ساماندهی و استقرار کلیه سوابق کاری و ارزیابی مربوط به پیمانکاران و در نتیجه انتخاب بهتر و دقیق تر پیمانکاران لایق برای پروژه ها
این سامانه در سه نسخه جداگانه، برای معاونت عمران شهرداریها، سازمان عمران شهرداریها و دفاتر فنی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت جداگانه تحلیل، طراحی و پیاده سازی شده که در ذیل به برخی از امکانات هر یک اشاره می گردد.

امکانات نسخه ویژه معاونت عمران شهرداری ها:
 • امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی پیمانکاران به صورت جامع
 • امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی کارکنان معاونت به صورت جامع
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادهای معاونت
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به صورت وضعیت های قراردادها
 • امکان ثبت اطلاعات بودجه و اعتبارات درخواست شده بر روی پروژه و ...
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به مجوز 25 درصد و متمم قرارداد
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به وضعیت فسخ و خاتمه پیمان
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به تحویل قطعی و تحویل موقت
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین حسن انجام تعهدات
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به نظارت های انجام گرفته بر روی پروژه
 • امکان ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و علل تاخیر در پیشرفت پروژه
 • امکان ذخیره مستندات و فایل های مربوط به بخش های مختلف پروژه
 • امکان تعریف انواع سطوح دسترسی به فرم های برنامه برای کاربران
 • امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده به صورت مجزا و به سادگی
 
امکانات نسخه ویژه سازمان عمران شهرداری ها:

 • امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی پیمانکاران به صورت جامع
 • امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری کارکنان سازمان به صورت جامع
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادهای سازمان
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به صورت وضعیت های قراردادها و صورت وضعیت های ارسالی پروژه ها
 • امکان ثبت اطلاعات بودجه و اعتبارات درخواست شده بر روی پروژه و ...
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به مجوز 25 درصد و متمم قراردادها
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به تحویل قطعی، تحویل موقت، وضعیت فسخ و خاتمه پیمان
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین حسن انجام تعهدات
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به نظارت های انجام گرفته بر روی پروژه
 • امکان ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و علل تاخیر در پیشرفت پروژه
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به احجام اولیه و احجام واقعی استفاده شده در پروژه
 • امکان مشاهده اطلاعات بالانس مصالح و احجام (میزان بر اساس ثبت ورودی کارگاه، واحد مالی، صورت جلسات با کارفرما)
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به روند صورت جلسات و اوردرهای پروژه
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به بالانس احجام خروجی قرارداد
 • امکان ذخیره مستندات و فایل های مربوط به بخش های مختلف پروژه
 • امکان تعریف انواع سطوح دسترسی به فرم های برنامه برای کاربران
 • امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده به صورت مجزا و به سادگی

امکانان نسخه ویژه دفتر فنی دانشگاههای علوم پزشکی:

 •  امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی پیمانکاران به صورت جامع
 • امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری کارکنان سازمان به صورت جامع
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به پروژه های پیشنهادی، پروژه های مصوب و قراردادها
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات صورت وضعیت های کلیه پروژه ها و قراردادهای مربوطه
 • امکان ثبت اطلاعات بودجه و اعتبارات درخواست شده بر روی پروژه و ...
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به گروه های فنی (معماری، سازه، و ...)
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به مجوز 25 درصد و متمم قرارداد
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به وضعیت فسخ و خاتمه پیمان
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به تحویل قطعی و تحویل موقت
 • امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به ضمانت نامه های قرارداد
 • امکان ثبت و کنترل روند اجرای پروژه در دفتر فنی
 • امکان ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و علل تاخیر در پیشرفت پروژه
 • امکان ذخیره مستندات و فایل های مربوط به بخش های مختلف پروژه
 • امکان تعریف انواع سطوح دسترسی به فرم های برنامه برای کاربران
 • امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده به صورت مجزا و به سادگی