2 شهریور 1396, 09:18

منشور اخلاقی

 
 • از اختیارات و قدرت شغلی استفاده صحیح می نماییم.
 • راز دار بوده و از افشـاء اسنـاد محرمانه خودداری می کنیم.
 • از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی استفاده می نماییم.
 • نسبت به حرفه و شرکت مطبوع خود احسـاس مسئولیت می کنیم.
 • در جهت رعایت دقیق قوانین و مقـررات شـرکت تلاش می نماییـم.
 • از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شرکت خودداری می نماییم.
 • سعی می کنیم بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتـدال برقرار نماییم.
 • سعی می کنیم نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار نماییم.
 • از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری می کنیم.
 • اهداف شـرکت را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی خود را با آن همسـو می نماییم.
 • فعالیت ها را زمان گذاری کرده و جهت انجام آنها در زمان پیش بینی شده تلاش می نماییم.
 • فعالیت ها را بر اساس روش مستند و مشخص انجام می دهیم نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران.
 • به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شنـاسی را رعایت می نماییم.
 • تجهیزات را به صـورت منظم استقـرار می دهیم، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی دردستـرس باشند.
 • اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه می نماییم.
 • از شایعه سازی، تهمت، غیبت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز می نماییم.
 • وظایفمان را به صورت موثر و کارآمد همـراه با سـرعت و منطبق با قوانین و مقـررات شـرکت انجام می دهیم.
 • به این اصل مهم واقفیم که کارمندان برای اشتباه نکردن استخدام می شوند.کار یک کارمند پیروی از قوانین، عمل به دستورات و انجام کارها به شیوه صحیح است.
 • اگر کارمندان بخواهند کارها را به شیوه خودشان انجام بدهند، از قوانین پیروی نکنند یا اشتباهات زیادی مرتکب شوند، اخراج میشوند چرا که کاری را که برای انجام آن استخدام شده اند، انجام نداده اند.