2 شهریور 1396, 09:18

منشور اخلاقی

 • از اختیارات و قدرت شغلی استفاده صحیح می نماییم.
 • راز دار بوده و از افشـاء اسنـاد محرمانه خودداری می کنیم.
 • از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی استفاده می نماییم.
 • نسبت به حرفه و شرکت مطبوع خود احسـاس مسئولیت می کنیم.
 • در جهت رعایت دقیق قوانین و مقـررات شـرکت تلاش می نماییـم.
 • از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شرکت خودداری می نماییم.
 • سعی می کنیم بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتـدال برقرار نماییم.
 • سعی می کنیم نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار نماییم.
 • از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری می کنیم.
 • اهداف شـرکت را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی خود را با آن همسـو می نماییم.
 • فعالیت ها را زمان گذاری کرده و جهت انجام آنها در زمان پیش بینی شده تلاش می نماییم.
 • فعالیت ها را بر اساس روش مستند و مشخص انجام می دهیم نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران.
 • به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شنـاسی را رعایت می نماییم.
 • تجهیزات را به صـورت منظم استقـرار می دهیم، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی دردستـرس باشند.
 • اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه می نماییم.
 • از شایعه سازی، تهمت، غیبت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز می نماییم.
 • وظایفمان را به صورت موثر و کارآمد همـراه با سـرعت و منطبق با قوانین و مقـررات شـرکت انجام می دهیم.
 • به این اصل مهم واقفیم که کار یک کارمند پیروی از قوانین، عمل به دستورات و انجام کارها به شیوه صحیح است.