8 شهریور 1396, 13:56

همکاران تجاری

  • مرکز خدمات رایانه پگاه (متاکو)
  • شرکت ایران گیت
  • فن آوران سبز
  • شرکت ورتون
  • شرکت بانی کام
  • شرکت منشور سیمین
  • شرکت فرابرد
  • شرکت علم و صنعت
  • شرکت بدرالکتریک
  • شیراز تکنولوژی