6 مهر 1396, 12:35

سامانه مدیریت بازرگانی و حسابداری آیریس

 مدیریت منابع مالي مهمترين و حساس ترين كاركرد يك بنگاه اقتـصادي است. اجراي موفقيت‌آميز اين كاركرد نياز به اطلاعات متنوع و گسترده‌اي دارد كه از طريـق ارتباط تنگاتنـگ با ساير كاركرد هاي بنگاه جمع‌آوري مي‌گردد.
داده ها و اطلاعات پردازش شده در حوزه منابع مالي، از يكسو مبناي تصميم‌گيري مديريت براي برنـامه‌ريزي ، اجرا و ارزيابي عملكرد كليه حوزه‌ها در بنگاه مي‌باشد و از سوي ديگر مبناي نظارت و سنجش عملكرد مديريت بنگاه توسط عوامل ذينفع ( سهامداران، بازرسان، حسابرسان و ...) قرار مي گيرد.
اين سيستم براي پوشش اهداف برنـامه‌ريزي و هدايت، تامين و بكارگيري و كنترل و ارزيابي عملكرد بنگاه اقتصادي، داراي سه كاركرد حسابداري بازرگانی، خزانه داری و حسابداری مـالی است، كه هريك از آنها شامل قسـمت های مختلفی مي باشند.
 

 
امکانات سامانه

زیر سیستم  بازرگانی ( خرید/ فروش/ انبار ) :
 • تعریف گروه فعالیت مختلف و پروژه های مجزا در هر پروژه
 • تعریف مشتریان و تعیین اعتبار ریالی و سقف اعتبار قابل کنترل در قسمت های عملیاتی
 • تعریف گروه کالا و  گروه خدمات
 • تعریف کالا و خدمات و مشخص کردن مالیات ارزش  افزوده و تخفیف در صدی بصورت درصدی و پیش فرض بر اساس کالا 
 • تعریف سایر مشخصات تکمیلی و خاص برای کالاها
 • تعریف اضافات و کسورات مورد استفاده در سیستم فروش به عنوان عوامل افزاینده / کاهنده فاکتورها و تعیین مبالغ یا درصد آنها در فاکتور ها
 • تعریف انبارهای متعدد با امکان تعیین انبار پیش فرض
 • انجام عملیات انتقال انبارها به همراه صدور رسید و حواله انبار
 • امکان استفاده از سیستم بارکد و دستگاه بارکدخوان بصورت تلفیقی با روش دستی
 • تعریف واسطه های فروش ( بازاریاب ) و مشخص کردن درصد سهم بازاریابی برای کالاها بصورت دوره ای
 • صدور فاکتورهای خرید و مرجوعی خرید
 • صدور پیش فاکتور فروش و فاکتور فروش بصورت مستقل برمبنای پیش فاکتور صادرشده 
 • صدور برگه انتقال انبار برای انتقال کالاها بین انبارهای مختلف 
 • صدور اتوماتیک حواله ها و رسیدهای انبار بر اساس فاکتورهای صادر شده
 • کنترل دقیق موجودی های انبار بر اساس موجودی های سالم، معیوب و قابل فروش به تفکیک کالاها و انبارها و نمایش آن هنگام صدور فاکتور ها
 • یکپارچگی با سیستم دریافت و پرداخت و امکان تخصیص مبالغ دریافت و پرداخت به فاکتور ها
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری خرید و فروش و برگشتی بر مبنای فاکتورهای صادر شده
 • تعریف انواع الگوهای فاکتور برای فروش توسط کاربر
 • جلوگیری از خرید مازاد اقلام راکد در انبار با استفاده از تکنیک نقطه سفارش کالا و کنترل موجودی کالا
 • صدور فاکتور فروش با مشخص کردن پورسانت بازاریاب ها ( واسطه های فروش ) بصورت کالایی یا فاکتوری برای بازاریاب ها
 • عملیات پایان دوره، انبارگردانی، بستن حساب های انبار و انتقال مانده موجودی انبار به سال آینده
 • امکان ابطال فاکتورها بدون حذف فاکتور برای نگهداری سوابق
 • صدور فاکتورهای مرجوعی متعدد از روی یک فاکتور فروش
گزارشات:
 • گزارش پیش فاکتورها، فاکتورهای خرید و فروش و فاکتورهای مرجوعی به تفکیک تاریخ، کالا، مشتری و...
 • گزارش موجودی ریالی و کالایی انبار
 • گزارش تجمعی خرید و فروش
 • گزارش نقطه سفارش کالاها
 • چاپ بارکدهای کالا به صورت گروهی و تخصیص بارکد به کالاها
 • گزارش کاردکس انبار و خلاصه گردش کالاها
 • گزارش های انبارگردانی
 • گزارش میزان اعتبار مشتریان هنگام ثبت پیش فاکتور
زیر سیستم خزانه داری (سیستم دریافت و پرداخت)  :
 • امکان تعریف بانک ها، شعب بانک ها، انواع حساب های بانکی و دسته چک ها
 • امکان ثبت کلیه عملیات دریافت اعم از وجوه، نقد، چک و حواله(فیش های بانکی)
 • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک اعم از واگذاری به بانک، وصول، عودت، برگشت، واگذاری چک های دریافتی به غیر
 • امکان ثبت کلیه عملیات پرداخت اعم از وجوه نقد، چک
 • امکان مغایرت گیری حساب های بانکی و کلیه اسناد دریافت / پرداخت
 • امکان ثبت چک های موجودی اول دوره و چک های صادره از قبل برای عملیات اول دوره
گزارشات:
 • گزارش صورت حساب بانک ها اعم از موجودی، گردش حساب و...
 • گزارش چک های سررسید شده
 • گزارش دریافت / پرداخت فاکتور ها
 • گزارش گردش حساب بازاریاب های فروش
 • گزارش جامع اسناد دریافت / پرداخت
 • گزارش فاکتور های بدهکار / بستانکار
 • گزارش وضعیت چک های دریافتی و پرداختی اعم از در جریان وصول، نزد صندوق، برگشتی
 • گزارش سابقه چک
 • گزارش دسته چک ها
زیر سیستم حسابداری مالی  :
 • امکان تعریف شرح های ثابت برای اسناد حسابداری
 • طبقه بندی حساب ها در بخش خزانه داری و بازرگانی توسط کاربر و اختصاص کد حسابداری بصورت اتوماتیک به عناصر هر بخش
 • تعیین ارتباط بخش حسابداری با دو بخش خزانه داری و بازرگانی توسط کاربر و اختصاص کد حسابداری به عناصر هر بخش با قابلیت مشاهده لیست اصلاحات انجام شده بر روی یک سند حسابداری
 • امکان صدور اسناد حسابداری با قابلیت اصلاح به همراه نگهداری سابقه سند های اصلاحات انجام شده بر روی یک سند حسابداری
 • امکان صدور اسناد حسابداری بر روی یک سند حسابداری
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به بستن حساب ها، اختتامیه و افتتاحیه و طبقه بندی اسناد برای جستجوی آسان و پیگیری انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری اتوماتیک برای سایر زیر سیستم های خزانه داری و بازرگانی
 • امکان صدور سند حسابداری مرکب
 • امکان کپی کردن اسناد حسابداری مشابه
 • امکان ذخیره سازی سند حسابداری به صورت موازنه و بالانس بودن سند
 • امکان تکمیل سندهای حسابداری غیر موازنه و تایید کردن آنها در صورت بالانس بودن برای قرار گرفتن در گردش حساب ها
 • انجام عملیات بستن حساب های موقت و دائم به همراه صدور اسناد حسابداری مربوطه
گزارشات:
 • گزارش فهرست حساب کل، معین، تفضیلی یک و دو
 • گزارش جامع اسناد حسابداری
 • گزارش دفتر روزنامه
 • گزارش دفتر کل
 • گزارش تراز آزمایشی
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش خلاصه وضعیت سود و زیان
 قابلیتهای برنامه
 • استفاده از تجربیات مالی و کسب و کار کارشناسان خبره در تحلیل و پیاده سازی
 • سطوح دسترسی کنترل شده بین کاربران در کلیه قسمت برنامه از جمله عناصر فرم
 • ارتباط کاملاً یکپارچه بین زیر سیستم ها و انجام عملیات بصورت اتوماتیک
 • امکان ارائه نرم افزار در سه بسته مجزا، بسته بازرگانی ،بسته بازرگانی و خزانه داری و بسته کامل بازرگانی، خزانه داری و حسابداری
 • تعیین نوع سطح کدینگ حساب های حسابداری برای عناصر برنامه بصورت پویا و برحسب نیاز کاربر
 • پشتیبان گیری و بازیابی آسان اطلاعات
 • امکان اتصال به سامانه پیامک
 • امکان اجرای نرم افزار تحت شبکه
 • پشتیبانی حضوری و غیر حضوری
 • راهنمای کامل نرم افزار
 • قابلیت اصلاح سندهای حسابداری با نگهداری سابقه سندهای اصلاح شده برای هزینه
 • امکان ارائه وچاپ گزارشات با فرمت های مختلف (Excel ،PDF، ...)